Access Foundation Košice Sophie Cerny

Foundation class with Sophie Cerny in Košice, Slovakia

MAIN LANGUAGE ENGLISH. Translated into SLOVAK..
It will be also available in other languages. Please write an email to the facilitator or host.
********************************************************************
ENGLISH

How would you like to create your life? How about if you had ease and joy with everything in life?

The Foundation is about creating another reality for you by lifting the limitations from which you previously worked.

For anything to limit you, you have to work out of some form of anti-consciousness or unconsciousness. Awareness includes everything and doesn’t value anything. It goes beyond the polarity of this reality, where we always look for what is right or wrong, and go into permission, gratitude, choice, possibility, contribution and question that is truly possible.

In the Foundation class you will start to see the views that limit you and what you can change to work from an even more conscious space where you are no longer the effect of this reality.

In this class, hundreds of pragmatic tools are provided and even some hand-on body processes that also allow your body to change everything that no longer works for you in your life.

TIME: 13 Apr 2023 – 16 Apr 2023, 09.30 – 17.30 Uhr

CLASS SCHEDULE: The class starts at 9:30 a.m. and lasts until around 5:30 p.m. From 1:00 – 2:30 p.m we will have time for a lunch break. Please be aware that times may differ because Sophie is following the energy of the class. During the class you will be provided with snacks and drinks, lunch is organized by everyone. Just ask your body if and what it would like to eat.

PRICE: GLOBAL PRICING AVAILABLE
For repeaters within 12 months: half price.

PREREQUISITES: Access Bars®

******************************************************************** 

SLOVENČINA

Aký život by ste chceli vytvoriť? Čo keby ste mohli mať ľahkosť a radosť zo všetkého v živote?

Účelom Foundation je, aby ste si vytvorili inú realitu tak, že zrušíte obmedzenia, na základe ktorých ste doteraz fungovali.

Na to, aby vás niečo obmedzovalo, musíte fungovať z nejakej formy antivedomia alebo nevedomia. Uvedomenie zahŕňa všetko a nič nehodnotí. Prekračuje polaritu tejto reality, kde vždy hľadáme, čo je správne alebo nesprávne, a prechádza do dovolenia, vďačnosti, voľby, možnosti, príspevku a otázky, ktorá je skutočne možná.

Na kurze Foundation začnete vidieť uhly pohľadu, ktoré vás obmedzujú, a čo môžete zmeniť, aby ste fungovali z vedomejšieho priestoru, kde už nie ste pod vplyvom tejto reality.

Na tomto kurze sú k dispozícii stovky pragmatických nástrojov a dokonca aj niektoré praktické telesné procesy, ktoré tiež umožňujú vášmu telu zmeniť všetko, čo už vo vašom živote nefunguje.

DÁTUM A ČAS: 13. 4. 2023 – 16. 4. 2023, 09.30 – 17.30 hod.

PLÁN KURZU: Kurz začína o 09.30 a trvá približne do 17.30. Od 13.00 do 14.30 budeme mať čas na obedňajšiu prestávku. Upozorňujeme, že časy sa môžu líšiť, pretože Sophie nasleduje energiu kurzu. Počas kurzu budete mať k dispozícii občerstvenie a nápoje, obed si každý organizuje sám. Stačí sa opýtať svojho tela, či a čo by chcelo jesť.

CENA: CENA JE ZOHĽADNENÁ PODĽA KRAJINY
Pre tých, čo Foundation opakujú do 12 mesiacov: polovičná cena.

PREDPOKLADY: Access Bars®


Venue:

Hviezdoslavova 6
Košice, 040 01
Slovakia

Datum

13. - 16. April 2023

Uhrzeit

9:30 - 17:30

Kosten

€1.400,00

Mehr Info

Register now

Veranstaltungsort

Hviezdoslavova 6, Košice, 040 01, Slovakia
Kategorie

Veranstalter

Ivanka Majorská
Telefon
+421 911 838 541
E-Mail
iwi.kiwi17@gmail.com
Register now